KVKK

Kişisel verilerin korunması

Moonqueen Güzellik Merkezi Kişisel Verilerin Korunması

Moonqueen Güzellik Merkezi olarak, müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin nasıl toplandığını, işlendiğini ve korunduğunu açıklamaktadır.

1. Veri Sorumlusu Kimliği
Veri sorumlusu olarak, Moonqueen Güzellik Merkezi aşağıdaki iletişim bilgileri ile hizmet vermektedir:

Adres: [Adresinizi buraya ekleyin]
Telefon: [Telefon numaranızı buraya ekleyin]
E-posta: [E-posta adresinizi buraya ekleyin]
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Topladığımız kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

Hizmet Sunumu: Randevu oluşturma, cilt analizi, tedavi ve bakım hizmetlerinin sunulması.
İletişim: Bilgilendirme, müşteri hizmetleri, randevu hatırlatmaları ve onayları.
Finansal İşlemler: Fatura düzenleme, ödeme işlemleri ve finansal kayıtların tutulması.
Pazarlama ve Tanıtım: Hizmetlerimizin tanıtımı, kampanya bilgilendirmeleri ve müşteri memnuniyet anketleri.
Yasal Yükümlülükler: Mevzuat gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
Kalite ve Güvenlik: Hizmet kalitesinin artırılması ve güvenliğin sağlanması.
3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri
Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır:

Doğrudan Sağlanan Veriler: Web sitemiz, telefon veya yüz yüze görüşmeler yoluyla sağladığınız bilgiler.
Otomatik Yöntemlerle Toplanan Veriler: Web sitemizin kullanımı sırasında çerezler ve diğer teknolojiler aracılığıyla elde edilen bilgiler.
Üçüncü Taraflardan Sağlanan Veriler: Ortak hizmet sağlayıcılar veya iş ortaklarından alınan bilgiler.
4. Kişisel Verilerin Hukuki Dayanağı
Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Sözleşmenin Kurulması veya İfası
Hukuki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması
Meşru Menfaatler
Açık Rıza
5. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda yurt içinde veya yurt dışında üçüncü taraflara aktarılabilir:

Hizmet Sağlayıcılar: Veri işleyen hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, iş ortakları.
Yasal Gereklilikler: Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yasal zorunluluklar çerçevesinde.
İş Transferleri: İşletmemizin birleşme, devralma veya satışı gibi işlemler durumunda.
6. Kişisel Verilerin Saklanması
Kişisel verileriniz, işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklanır ve bu süre sonunda KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Kişisel verilerinizin güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır:

Veri Şifreleme
Erişim Kontrolleri
Fiziksel Güvenlik Önlemleri
7. Veri Sahiplerinin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklar şunlardır:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
İşlenmişse bilgi talep etme
İşlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
İşlenme amacının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme
Yapılan işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
İşlemenin yalnızca otomatik sistemler ile analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
Kanuna aykırı işlenmesi halinde zararın giderilmesini talep etme